Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes voor diensten van SecretariA aan haar wederpartij(en) (hierna te noemen wederpartij), tenzij hiervan door partijen nadrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Alle aanbiedingen en offertes van SecretariA zijn vrijblijvend en exclusief  BTW. SecretariA is gerechtigd de geldende prijzen en tarieven aan te passen. SecretariA geeft wederpartij hiervan schriftelijk kennis. De prijsaanpassing/tariefwijziging gaat in één maand na datum van de schriftelijke kennisgeving. Indien contractant niet akkoord wenst te gaan met de prijsaanpassing/ tariefwijziging is wederpartij gerechtigd binnen acht werkdagen na de schriftelijke kennisgeving de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen tegen de in de kennisgeving van SecretariA genoemde datum waarop de wijziging in werking zou treden.
3. Betaling van de door SecretariA geleverde diensten en/of producten vindt plaats per maand achteraf via automatische incasso. Wederpartij machtigt SecretariA tot automatische incasso van de per maand verschuldigde bedragen en zal daar alle medewerking aan verlenen.
4. Bij niet dan wel niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is vanaf dat moment rente van 1,5 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag en is wederpartij tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen verband houdende met de inning van de vordering van SecretariA op wederpartij. Voorts is SecretariA gerechtigd bij niet (tijdige) betaling administratiekosten in rekening te brengen van € 12,50.
5. Indien wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van de overeenkomst, daaronder begrepen het niet (tijdig) voldoen aan zijn/haar betalingsverplichtingen, is SecretariA gerechtigd haar dienstverlening te staken en op te schorten vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Indien het telecommunicatieverkeer van wederpartij hinder veroorzaakt voor de bedrijfsvoering van SecretariA kan SecretariA de dienstverlening tijdelijk of indien nodig geheel buiten gebruik stellen, zulks ter beoordeling van SecretariA.
6. SecretariA aanvaardt geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook, noch is zij verplicht tot vergoeding van schade van welke aard en onder welke noemer ook, ontstaan als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven, weergeven en uitvoeren van de door SecretariA verleende diensten. Dit geldt ook indien er een vertraging heeft plaatsgevonden in het verzenden, ontvangen, doorgeven en uitvoeren van de verleende diensten. Wederpartij vrijwaart SecretariA voor (de gevolgen van) iedere aansprakelijkheid van SecretariA jegens derden.
7. Tekortkoming van SecretariA in de nakoming van de overeenkomst is niet aan SecretariA toerekenbaar, indien de tekortkoming het gevolg is van of verband houdt met een buiten de macht van SecretariA gelegen omstandigheid. Hieronder valt in ieder geval het uitvallen van diensten van de telefoon, elektriciteit en internet.
8. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van SecretariA voor schade geleden door wederpartij en/of eventuele betrokken derden beperkt tot maximaal € 2.000,00 per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis) dan wel indien SecretariA voor de schadeveroorzakende gebeurtenis is verzekerd tot het bedrag dat in dat geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na ontstaan daarvan aan SecretariA schriftelijk te worden medegedeeld. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9. De inhoud van de door SecretariA aangenomen telefoongesprekken en de persoonsgegevens van de beller zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld en deze informatie wordt alleen aan wederpartij persoonlijk of op het door hem/haar aangegeven faxnummer, per email of door middel van een sms-bericht op zijn/haar mobiele nummer doorgegeven. Ook met betrekking tot de door SecretariA verleende secretariële diensten geldt een geheimhoudingsplicht. SecretariA is niet gemachtigd voor enig ander doel gebruik te maken van de informatie die over wederpartij of zijn/haar relaties wordt verkregen.
10. SecretariA is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door SecretariA aangekondigde tijdstip. De gewijzigde voorwaarden zullen door SecretariA tijdig aan wederpartij worden toegezonden. Is er geen tijdstip van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden aangekondigd, dan treden die wijzigingen in werking op het moment dat deze aan wederpartij schriftelijk zijn medegedeeld.
11. SecretariA zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de vereisten van goed werkmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst zulks vereist, is SecretariA gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
12. De overeenkomsten tussen SecretariA en wederpartij worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst (waaronder begrepen deze algemene voorwaarden) worden beslecht door de bevoegde rechter.
   

Berkel en Rodenrijs, januari 2011

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie